Christien

Christien Post-Reiziger (1964)

IMG_0132 (Kopie)Naast mijn werk als vrijgevestigd therapeut heb ik  als beeldend therapeut gewerkt bij het psycho-oncologisch therapiecentrum Behouden Huys .

Van 2006 tot 2012 heb ik als beeldend therapeut bij de GGZ Friesland gewerkt. Tien jaar ben ik werkzaam geweest als maatschappelijk werkster in de revalidatie.

Ik ben aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en geregistreerd bij de SRVB onder lidnummer 1010002150. Tevens ben ik aangesloten bij het NVPA onder lidnummer 100837 en bij de RBCZ onder licentienummer 204379R. Ik ben SKJ geregistreerd (registratienummer 100000954)

Ik heb de opleiding ‘Imaginatie bij kanker en andere chronische ziekte’ afgerond en ben een Gecertificeerd Verbeeldingstoolkit-Coach. Ik ben opgenomen in het register dat gepubliceerd wordt op de websites Imaginatie.nl en Kankerinbeeld.nl. De imaginatieoefeningen kunnen u ondersteunen, zelfs al voor en tijdens medische behandelingen, hetgeen de verwerking van de ziekte, het welbevinden en het mobiliseren van geestkracht ten goede komt.

Bij Centre for applied Boudery Studies heb ik twee masterclasses gevolgd bij Nick Blaser in werken met ik-grens bewustzijn. Ik werk met driedimensionale grensvisualisaties, een methodiek die inzicht gevend en ik versterkend is. Zie ook www.ikgrensbewustzijn.nl.

Verder ben ik geschoold in de Affect regulerende vak Therapie (ArvT).

Voor collegiale inspiratie maak ik deel uit van intervisie. Ik heb een samenwerkingsverband met Praktijk-Invia. Ik ben verbonden met het Platform Vrijgevestigde Beeldend Therapeuten Fryslân. Waarneming is geregeld in samenwerking met Gerrie Plat van Vanzelfbeeldend , met wie Helios een nauwe samenwerking heeft.

Ik ben aandachtig en ruimtegevend in mijn benadering.

De praktijk is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale gezondheidzorg (NIBIG) en voldoet hiermee aan de door de WKKGZ gestelde kwaliteitseisen. Ik hanteer de door de overheid vastgestelde meldcode voor het signaleren van geweld en kindermishandeling. Ook maak ik gebruik van de Friese verwijsindex. Uiteraard niet voordat er met u hierover is gesproken.

De FBV heeft een beroepscode opgesteld, daar staat in welke eisen de praktijk aan moet voldoen. De beroepscode is in te zien bij de wachtkamer van de praktijk. Ook regelt de FVB het klachtrecht voor Vaktherapeuten. Een klacht kan het beste eerst met de therapeut besproken worden. Als je er dan nog niet samen uitgekomen bent kan contact worden opgenomen met de FVB.

Dossiers worden gedurende 15 jaar beveiligd bewaard, ik werk volgens de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst en ben aan geheimhouding gebonden.

Andere links: http://www.coachingland.nl/zoeken/helios.